PRIVACYREGLEMENT ZORGBOERDERIJ FIVELSTEE

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Zorgboerderij Fivelstee (verder: Fivelstee) internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement

Fivelstee mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Fivelstee de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Fivelstee worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Fivelstee vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Fivelstee in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Fivelstee expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Fivelstee gebruikt en het doel van het gebruik

Fivelstee verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Fivelstee de website bezoekt, een werknemer, vrijwilliger of stagiaire van Fivelstee bent, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Fivelstee of via het contactformulier contact met ons opneemt. Fivelstee verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN-nummer. Van cliënten worden daarnaast ook gegevens over de gezondheid verwerkt, maar alleen als zonder deze gegevens de dienstverlening niet kan worden geleverd. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Fivelstee sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• onze verantwoordelijkheden als werkgever te kunnen nakomen;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies

Fivelstee houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
• ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Fivelstee verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Fivelstee organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Fivelstee met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• Fivelstee verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze
verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Fivelstee worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Fivelstee beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
• de medewerkers van Fivelstee hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Fivelstee verstrekte persoonsgegevens;
• Fivelstee heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Fivelstee hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Fivelstee zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per e-mail info@fivelstee.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Fivelstee

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Fivelstee opnemen en probeert Fivelstee er samen met jou uit te komen.
Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Fivelstee ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Fivelstee (www.fivelstee.nl) Privacyreglement Fivelstee versie mei 2018