entree Fivelstee

Bij ons op de boerderij bieden wij plek aan mensen met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking, in de vorm van dagbesteding en wonen.

Inclusiecriteria

Onze doelgroepen zijn (jong) volwassenen ( 16+) die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, met een passende indicatie of beschikking (Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Jeugdwet).  Het zorgaanbod is vooral geschikt voor cliënten die gebaat zijn bij de landelijke dagbestedingsmogelijkheden en/of woonomgeving van de zorgboerderij.

Exclusiecriteria:

  • Cliënten die (veel of complexe) somatische zorg nodig hebben.
  • Cliënten waarbij geriatrische problematiek op de voorgrond staat;
  • Cliënten die onvrijwillige zorg nodig hebben (Wet Zorg en Dwang);
  • Cliënten waarbij verslaving op de voorgrond staat, met name wat betreft harddrugs;
  • Cliënten waarbij een (gedwongen) opname in een psychiatrische kliniek nodig is;
  • Cliënten waarbij een acuut psychiatrisch beeld op de voorgrond staat;
  • Cliënten die zich agressief, crimineel of intimiderend gedragen richting mede-cliënten of begeleiding;
  • De boerderij is (nog) niet ingericht voor mensen in een rolstoel.

Bovenstaande opsomming van criteria is niet limitatief.